Friday, 17/09/2021 - 22:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Nam Phước

cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh

Hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp cho học sinh trung học năm học 2014-2015

UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 584/PGDĐT

Tam Kỳ,  ngày 12 tháng 8  năm 2014

V/v  Hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp cho học sinh trung học năm học 2014-2015

 
 
           
            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn thành phố.
Căn cứ Công văn số 926/SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015;
          Phòng GD&ĐT Thành phố hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật (KHKT) các cấp dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015 như sau:
          I. Mục đích
1. Khuyến khích học sinh trung học NCKH; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn;
          2. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực của học sinh;  nâng cao chất lượng dạy học trong các trường trung học;
          3. Đánh giá hoạt động dạy học các trường THCS qua đó tuyển chọn đề tài xuất sắc dự thi cấp Tỉnh và cấp Quốc gia.
          II. Đối tượng và nội dung dự thi
1. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 8, 9.
          2. Nội dung thi: Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực quy định trong quy chế của cuộc thi.
          Dự án có thể của 01 học sinh (dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (dự án tập thể).
          3. Người hướng dẫn: Mỗi dự án thi có 01 người hướng dẫn nghiên cứu do Hiệu trưởng ra quyết định cử. Một người hướng dẫn được hướng dẫn tối đa 02 dự án NCKH của học sinh trong cùng thời gian.
          4. Tiêu chí đánh giá dự án dự thi cuộc thi KHKT các cấp:
          Căn cứ quy định tại Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, cuộc thi KHKT các cấp năm học 2014-2015 đánh giá dự án dự thi căn cứ theo các tiêu chí dưới đây:
          a) Dự án khoa học:
          - Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm
          - Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm
          - Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm
          - Tính sáng tạo: 20 điểm
          - Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm
          b) Dự án kỹ thuật:
          - Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm
          - Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm
          - Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm
          - Tính sáng tạo: 20 điểm
          - Trình bày và trả lời phỏng vấn: 35 điểm
          IV. Tổ chức thực hiện
          1. Đối với Phòng GD&ĐT:
Phòng GD&ĐT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn các dự án xuất sắc nhất gửi về Sở GD&ĐT tham gia dự thi cấp Tỉnh.
          2. Đối với Hiệu trưởng các trường THCS:
2.1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc thi KHKT đến cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.  
2.2. Tổ chức hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên và học sinh về qui chế, các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT, công tác tổ chức triển khai hoạt động, phương pháp NCKH; tạo điều kiện để học sinh, giáo viên tham gia NCKH và triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
- Phát huy đội ngũ giáo viên hiện có, đặc biệt là giáo viên có năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu KHKT, giáo viên đã thực hiện đề tài NCKH sư phạm ứng dụng. Đưa nội dung triển khai nghiên cứu KHKT của học sinh vào sinh hoạt của tổ chuyên môn. Giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn trong giờ sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa để định hướng hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu cho học sinh.
- Nộp Kế hoạch triển khai Cuộc thi cấp trường về Phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 12/9/2014.
          2.3. Hiệu trưởng phân công giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH. Giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH được tính giảm số tiết dạy trong thời gian hướng dẫn vận dụng theo quy định tại điểm c, điểm d, khoản 2, điều 11 thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 về quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông để có thời gian cho việc nghiên cứu, hướng dẫn học sinh, đi thực tế, thực hành, xây dựng báo cáo, chuẩn bị và tham gia dự cuộc thi... Đối với giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi thì được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.
          2.4. Chọn ít nhất 02 dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt giải ở cuộc thi cấp trường gửi trực tiếp về Phòng GD&ĐT trước ngày 10/12/2014 để Phòng GD&ĐT tổng hợp, chấm chọn dự thi cấp Tỉnh.
Trên đây là Hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động NCKH và tham gia cuộc thi KHKT các cấp dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện nghiêm túc.
 

Nơi nhận:
- Như trên: để thực hiện
- Sở GD&ĐT: để báo cáo
- Lưu: CM, VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký và đóng dấu)
 
 
 
Nguyễn Thị Tâm Hiền
THÔNG BÁO
V/v tổ chức cho CBGV và Học sinh dự thi VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN CỦA GV và HS và cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp cho học sinh trung học năm học 2014-2015.
 
Hiện nay GVCN và học sinh còn lúng túng khi đăng kí dự thi 2 nội dung trên của ngành GDĐT. Nguyên nhân do không đọc các văn bản hướng dẫn của Bộ hoặc không tra cứu rộng hơn trên mạng. Vì vậy nhà trường yêu cầu khăc phục tình trạng trên và thực hiện theo các bước như sau:
 
1/ Đọc kĩ hướng dẫn 2 nội dung trên trên web trường và mở rộng tìm kiếm trên google search để xem hướng dẫn của bộ và những bài dự thi của các đơn vị khác. Do khuôn khổ có hạn nhà trường chỉ đưa đường dẫn hoặc vài ví dụ
2/ Nghiên cứu tiêu chí thi đua của trường:
Mỗi lớp 8 và 9 có ít nhất 1-2 đề tài đăng kí, trên cơ sở đề tài, đề cương của học sinh nhà trường chấm chọn để chọn người hướng dẫn; sau đó đăng kí cấp thành phố. Học sinh khác lớp cũng có thể đăng kí nhóm 2 em nhưng xem đó mới đạt ½ chỉ tiêu về số lượng của lớp.GVCN phải tham gia với các em để lớp còn lại 1 đề tài đăng kí dự thi của cấp trên.
Chỉ tiêu: mỗi lớp, mỗi nhóm chuyên môn của GV có 1 đề tài đăng kí cấp thành phố. (Đây là chỉ tiêu thi đua).Mỗi đề tài có đề cương khoảng 1 trang a4.
Tên đề tài – Người viết- Đơn vị lớp, tổ CM (Nếu là GV)
I/Mục đích yêu cầu đạt được:
II/Nội dung tiến hành ( Các nội dung lớn)
III/Các giải pháp tiến hành(Các giải pháp lớn)
IV/ Phân tích các nội dung vận dụng kiến thức liên môn hoặc khoa học kĩ thuật (Tùy theo cuộc thi đã chọn)
3/ Sau khi có đề cương và được chấp thuận cho đăng kí cấp TP, được phân công GV cố vấn, đề tài bắt đầu thu thập thông tin, tư liệu và viết. Đến hạn định theo qui định gởi về cho Ban tổ chức.
4/ Nơi đăng kí đề tài:
Trực tiếp thầy Nguyễn Tấn Bền: cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp cho học sinh trung học năm học 2014-2015
Trực tiếp thầy Võ Tấn Đông: VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN CỦA GV và HS.
Thời gian kết thúc đăng kí kèm theo đề cương 15/10/2014
Thời gian xét chọn đề tài :   20/10/2014.
                                                                                Hiệu trưởng
CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CUỘC THI

Cuộc thi KHKT

Mẫu biểu kèm theo công văn hướng dẫn cuộc thi KHKT 2015
 
 
Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học 2014-2015
 
 
Thông báo kết luận hội thảo "Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí và giáo viên hướng dẫn học sinh NCKHKT"
 
 
Ngày 24 tháng 6 năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 4241/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2013-2014 (sau đây gọi là Cuộc thi), trong đó đã quy định rõ về thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi và thủ tục đăng kí dự thi.
 
 
Các biểu mẫu đăng kí thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học
 

Tác giả: quantri
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 09 : 39
Năm 2021 : 3.055