Saturday, 18/09/2021 - 00:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Nam Phước

VỀ VIỆC DẠY 2 BUỔI/NGÀY

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ; căn cứ Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ ngày đối với các trường trung học; nay Phòng GD&ĐT Thành phố hướng dẫn các trường THCS trên địa bàn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày năm học 2013-2014 như sau:
UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 585/PGDĐT     
V/v Hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày năm học 2013-2014  
đối với các trường THCS                                        
Tam Kỳ, ngày  13  tháng  8  năm 2013
 
 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn thành phố
 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ; căn cứ Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ ngày đối với các trường trung học; nay Phòng GD&ĐT Thành phố hướng dẫn các trường THCS trên địa bàn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày năm học 2013-2014 như sau:
I. Những mục đích, nguyên tắc chung
1. Mục đích
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn thành phố góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển giáo dục đã nêu trong Nghị quyết 02/NQ-TU của Thành ủy.
- Đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh.
- Hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, tình trạng dạy thêm – học thêm không đúng quy định.
- Tăng cường giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.
2. Nguyên tắc và yêu cầu đối với việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày
- Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày chỉ được thực hiện ở những nơi học sinh có nhu cầu, cha mẹ học sinh tự nguyện cho con em tham gia học tập; được sự đồng ý của của Phòng GD&ĐT và UBND các xã/ phường.
- Các trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch giáo dục được giao, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
- Việc dạy học 2 buổi/ngày tổ chức vào các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7); không gây “quá tải” đối với học sinh.
- Có tối thiểu số lượng giáo viên theo quy định tại Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV (đảm bảo tỉ lệ giáo viên trên lớp 1,90 đối với cấp THCS).  
- Về cơ sở vật chất: Trường phải có đủ phòng thông thường, phòng học bộ môn, thư viện, sân chơi, bãi tập đáp ứng cho các hoạt động dạy và học, hoạt động giáo dục khác theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia.
- Về thu chi tài chính: Phải đảm bảo công khai, minh bạch trong thu, chi.  
 
II. Nội dung và kế hoạch dạy 2 buổi/ngày
1. Nội dung
Nội dung dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường thực hiện theo định hướng sau:
- Bám sát nội dung chương trình quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006; đảm bảo yêu cầu tối thiểu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông.
- Thực hiện các giải pháp tăng thời gian dạy học các nội dung khó, học sinh tự học có hướng dẫn của giáo viên; tổ chức phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp từng đối tượng học sinh; dạy học các môn tự chọn và phát huy khả năng của học sinh theo các nội dung tự chọn.
- Thực hiện các hoạt động giáo dục như: giáo dục hướng nghiệp; giáo dục ngoài giờ lên lớp; giáo dục nghề phổ thông; giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống; hoạt động tập thể, văn nghệ, thể thao… theo quy định của kế hoạch giáo dục, kế hoạch thời gian năm học; phát triển năng khiếu cá nhân, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.
          2. Kế hoạch dạy học
          Các trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, căn cứ vào phân phối chương trình để bố trí hợp lý thời gian biểu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc:
- Buổi sáng dạy không quá 4 tiết, buổi chiều không quá 3 tiết, mỗi tuần học không quá 6 ngày.
- Phòng GD&ĐT giao cho Hiệu trưởng các trường chỉ đạo xây dựng phân phối chương trình, nội dung dạy học và các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm địa phương và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của nhà trường. Ưu tiên bố trí dạy học 2 buổi/ngày đối với khối  9.
3. Hình thức tổ chức dạy học
Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo hướng các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng, cụ thể như sau:
a) Tổ chức các hoạt động giáo dục theo nhóm năng khiếu, sở thích, mỗi nhóm có thể bao gồm học sinh từ các lớp khác nhau.
b) Phụ đạo, củng cố và ôn tập kiến thức; bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu:
Trên cơ sở nắm chắc chất lượng học sinh, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn lập danh sách học sinh theo nhóm học lực yếu kém hoặc học sinh giỏi của từng môn học, báo cáo hiệu trưởng để tổng hợp tổ chức lớp, phân công giáo viên phụ đạo học sinh yếu kém hoặc bồi dưỡng học sinh giỏi.
c) Dạy học tự chọn:
Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, tổ chức học sinh có cùng nguyện vọng, nhu cầu học tập các môn tự chọn phù hợp với điều kiện thực tế của trường thành các lớp học tự chọn:
 
+ Học sinh lớp tự chọn có cùng nguyện vọng học Ngoại ngữ 2, Giáo dục nghề
phổ thông, tin học có thể cùng hoặc không cùng khối, lớp.  
+ Học sinh các bộ môn nghệ thuật, năng khiếu theo cách trên để tổ chức thành lớp, nhóm học tập.
4. Về kinh phí thực hiện
Các trường có thể huy động sự hỗ trợ của ngân sách, sự đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh để tăng cường cơ sở vật chất hoặc trả tiền dạy thêm giờ, dạy thỉnh giảng.
Việc thu và sử dụng kinh phí phải đảm bảo các nguyên tắc thu bù chi và các qui định về quản lý tài chính hiện hành; tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo. Hiệu trưởng các trường cần quản lí chặt chẽ không để xảy ra tình trạng lạm thu trong hoạt động này.
III. Tổ chức thực hiện
1. Đối với Phòng GD&ĐT
- Tổ chức duyệt kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày của các trường THCS.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch dạy học của các trường nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.   
2. Đối với Hiệu trưởng các trường
- Căn cứ vào tình hình thực tế của trường, phát huy tối đa điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các điều kiện khác để xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày; nộp kế hoạch về Phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 14/9/2013.
- Chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT về việc xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, quản lý nội dung và chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục, đảm bảo không vi phạm các quy định về dạy thêm – học thêm.
- Tổ chức, chỉ đạo các Tổ chuyên môn phân công giáo viên và nhân viên hợp lý để thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo đúng tinh thần; đảm bảo các hoạt động chung của nhà trường đúng với mục tiêu giáo dục của cấp học; huy động các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và ngoài xã hội cùng tham gia hỗ trợ thực hiện kế hoạch. 
- Báo cáo với Phòng GD&ĐT về việc thực hiện kế hoạch giáo dục và kế hoạch giảng dạy của nhà trường vào cuối mỗi học kỳ.
Trên đây là hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày năm học 2013-2014, Phòng GD&ĐT Thành phố yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS nghiêm túc thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên: Để thực hiện
- Lưu: VT, CM.
 
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký và đóng dấu)
 
Nguyễn Thị Tâm Hiền
Nguồn: lytutrongtamky.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 09 : 40
Năm 2021 : 3.056